Oferta

Oferta:

- konsultacje przy zakupie działki pod kątem możliwości jej zabudowy
- pomoc w załatwieniu spraw formalnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem procesu
  inwestycyjnego (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie warunków technicznych do
  projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
- projekty obiektów kubaturowych (wielobranżowe)
- projekty technologiczne
- adaptacje typowych projektów powtarzalnych ( budynki mieszkalne, inwentarskie, gospodarcze itp.)
- projekty związane ze zmianą sposobu użytkowania budynków i budowli
- kosztorysy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- zastępstwo inwestycyjne podczas realizacji inwestycji
- nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót
- kierowanie budową
- ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz budowli
- sporządzanie projektów zagospodarowania działki
- kontrole okresowe budynków i budowli
- opinie geotechniczne

Zapraszamy do współpracy !!!